οι αγαπώντες τον κύριον μισείτε πονηρά

A philosophical and cultural technology blog caused by #bitcoin-assets#trilema.

Discuss #exusiae on irc.

Reference id in #exusiae:
a0bc5610672538b53fe3c94b6bf0750da65c3dc3b2858333906890318aafb473
Comments (how to comment)